Projekt och samverkan

Hållbart byggande i Värmland

Här samlar vi intressant dokumentation från olika seminarium, workshops och kurser som vi som förening arrangerat. Här presenterar vi även kortfattat de projekt vi är och har varit delaktiga i.

Dokumentation från seminarier, kurser och workshops:

6 december 2023

Frukostmöte:
Goda exempel på energiuppföljning för ökad kompetensuppbyggnad

21 mars 2023

Workshop:
Hur ska vi kunna bemöta renoveringsbehovet genom att skapa mobilisering och kompetensutbyggnad?

2023

Utbildning: Energilyftet

Energilyftet är en utbildning i flera steg som syftar till att främja byggande och renovering till lågenergibyggnader. 

 

5 september 2022

Närverksträff återbruk

14 januari 2022

Prisutdelning:
Presentation av Grundstenen-vinnaren Minnebergsskolan, Arvika

17 december 2021

Workshop nr 2:
Renovering med hjälp av regional samverkan och Totalmetodiken

29 november 2021

Seminarium: Hållbarhet vid renovering

26 oktober 2021

Workshop med pilotprojektet:
Energirenovering - ett nytt affärskoncept för mindre företag

23 september 2021

Seminarium: Renoveringsstödet

16 september 2021

Seminarium och workshop: Klimatpåverkan

1 juli 2021​

Summering av ecoINSIDE och ecoINSIDE2

Januari/Februari 2021

Utbildning: Renovera klimatsmart

15 januari 2021​

Seminarium: BRF Viva

23 juni 2021

Seminarium:
Hållbar stadsutveckling - strategiska planeringsprocesser

21 juni 2021

Workshop nr 1:
Renovering med hjälp av regional samverkan och Totalmetodiken

23 september 2021

Seminarium: Renoveringsstödet

27 mars 2020

Frukostmöte: Klimatförbättrad betong

September 2019

Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen

Pågående och avslutade projekt:

Mars 2024

Regionala exempel från genomförda energieffektiviseringsprojekt:

Energiuppföljning för kompetensuppbyggnad

2023 -

Samarbetspartner:
CC Build - Centrum för Cirkulärt byggande

För att arbeta mer hållbart och minska vårt klimatavtryck har föreningen Hållbart byggande i Värmland valt att ansluta till Centrum för cirkulärt byggande – CCBuild. Vi vill minska mängden avfall från byggande, rivning och förvaltning, reducera koldioxidutsläpp genom färre nyinköp och fortsatt användning av befintliga varor och material. Via CCBuild deltar vi i en samverkansarena med andra anslutna aktörer, samt har tillgång till CCBuilds digitala tjänster såsom inventeringsapp, produktbank och marknadsplats.  Tillsammans stärker vi marknaden för cirkulära produkter och tjänster och etablerar arbetssätt i linje med cirkulära principer.  

2022 - 2023

Förstudie:
Etablering av fabrik för renoveringslösningar – Indu Zero Scandinavia

För att uppnå en klimatneutral byggsektor 2045 behöver det befintliga byggnadsbeståndet reducera sin energianvändning. I dagsläget finns det inte tillräckligt kostnadseffektiva paketlösningar, men det här projektet vill ändra på det. I InterReg projektet INDU-ZERO har industriella lösningar för massproduktion av renoveringspaket utforskats. I denna förstudie genomförs fördjupade teknikstudier, affärsutveckling samt intressentdialoger med målet att etablera en INDU-ZERO fabrik i Sverige som ska leverera till den nordiska marknaden.

Koordinator: Sustainacon Sweden AB

2020 - 2021

Projekt:
Energirenovering, ett nytt affärskoncept för små och medelstora företag

Projektet ger en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering. Förutom att bidra till en resurseffektiv bebyggelse avser projektet att stärka och utvidga små och medelstora entreprenörers och leverantörers tjänste- och produktutbud.

Projektet finansieras med stöd från Tillväxtverket via ERUF och från Energimyndigheten via E2B2.

2018 - 2021

Interreg-projekt:
ecoINSIDE2

Det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2 drevs i samverkan mellan Värmland, Dalarna, Hedmark och Akershus och är en fortsättning av ecoINSIDE. Föreningen Hållbart byggande i Värmland ansvarade för den värmländska delen av delprojekt ZEIS (Zero Emission Inner Scandinavia) som syftade till att öka kunskap inom Cirkulärt byggande, Living lab för hållbart byggande, Hållbar renovering & Mobilitet för ökat lärande. 

2015 - 2018

Interreg-projekt:
ecoINSIDE2

Det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE drevs i samverkan mellan Värmland, Dalarna, Hedmark och Akershus och är en fortsättning av FEM. Föreningen Hållbart byggande i Värmland ansvarar för den värmländska delen av projektet som behandlar energieffektivisering, trähusbyggnation och offentlig beställarkompetens.

2018 - 2019

Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader enligt direktivet om byggnaders energiprestanda, 2010. Syftet är att driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt byggande i EU genom högt ställda energikrav och därav bidra till en minskad växthuseffekt. För att avsikten med direktivet ska förverkligas blir det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till de minimiregler som ställs i BBR eller mer ambitiösa mål som ställs direkt av byggherrar.

2018

Kompetensprogram:
Energilyftet

Energimyndigheten finansierar ett omfattande, nationellt kompetensprogram inför de nya och rejält hårdare krav på energiprestanda som gäller för offentliga byggnader från 2019 och för övriga byggnader från 2010. I Värmland är Föreningen Hållbart byggande i Värmland den regionala samarbetspartnern, vilket innebär att vi arrangerar seminarier och introduktioner till Energilyftet, som i övrigt är en helt webbaserad och interaktiv utbildning.

2013 - 2014

Energieffektiva byggnader i Värmland

Vi vill bidra till Värmlands omställning mot ett mer hållbart samhälle genom att aktivt verka för en ökad inriktning på hållbarhet och energieffektivitet vid nybyggnation och renovering i Värmland. Detta har skett genom att ha skapat en plattform för kontakter och erfarenhetsutbyte, informationsspridning och förmågan att visa på goda exempel.

2008 - 2015

Interreg-projekt:
FEM, FEM2, FEM2020

FEM står för Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö. FEM är ett gränsöverskridande samarbete mellan Akershus. Hedmark, Värmland och Dalarna och har medfinansierats inom ramen av Interreg Sverige – Norge mellan åren 2008 och 2015.

Nätverket Hållbart byggande i Värmland bildades under projekttiden med syfte att vara ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte inom hållbart
byggande. Några år senare bildades föreningen HBV och deltog för Värmlands räkning i projektet. Grundstenen delades ut första gången under projekttiden.