Grundstenen 2018 – och de tre finalisterna är…

Nu är de tre finalisterna klara till årets prisutdelning av Grundstenen 2018!

Galaxen, en förskola i Arvika (foto: Maria Frisk)

Förskolan Galaxen har fått sitt namn efter föreningen som ordnade Arvikafestivalen, och förskolan ligger på ett av festivalens campingområden.

Kommunen bygger framtidens förskola för barnen som är framtiden. Det finns plats för ca 100 barn fördelat på 6 avdelningar. Byggnaden är byggd som passivhus och har en väggtjocklek på nästan 500 mm och man har isolerat extra kring de stora fönstren. Man har varit noggranna med tätheten och täthetsprovningen visar på ett gott arbete. Stommen består av stålreglar, vilket gav en kort byggtid. Värme och kyla hämtas från 5 borrhål och på taket har man solceller som ska ge 13000kWh/år, vilket ska räcka för att kyla på sommarhalvåret. Personalen har varit engagerad i projekteringen och påverkat utformningen.

 

Skeppet, ett kvarter i Karlstad (foto: Klara arkitekter)

Skeppet är Klöverns nya 14000kvm stora kontorshus i inre hamn, Karlstad. Skeppet är Klöverns första nybygge utanför Stockholm och är byggt för att vara Green Building – certifierat. På bottenvåningen finns publika lokaler i form av restaurang, cafe och gym. Energiförbrukningen är låg och man har genomgående jobbat med bra materialval som ska hålla för högt slitage. Varje hyresgäst har sin egen undermätare för el, vilket gör att hyresgäster själv i stor grad kan påverka sin egen elförbrukning. Trapphuset är ljust och luftigt och kontorsytorna är flexibla och lätta att förändra vid byte av hyresgäster. Ytor för konferens och matsal har samlats på första respektive översta våningen för att optimera kontorslokalerna och öka graden av samnyttjande. Klövern har en uttalad miljöambition, jobbar med ett långsiktigt ägarperspektiv och har omsorg om både personal och hyresgäster. 

 

Lotsen, en förskola i Karlstad (foto: Maria Frisk)

Lotsens yttre form har fått många Karlstadsbor att reagera. Bland Kanikenäsets alla mer eller mindre fyrkantiga nybyggen i dämpade färger syns den trekantiga träbyggnaden med rundade hörn och i skarpt orange fasadfärg på långt håll. Än mer uppmärksamhet har Lotsen väckt genom att placera lekytorna för de allra minsta barnen uppe på taket – något man annars bara ser sällsynt i de riktigt stora städerna.

-Den lösningen, och den trekantiga byggnaden i tomtens ena hörn, gjorde det möjligt att skapa hyfsat med utelek trots en tomt med många begränsningar, menar projektledaren Sixten Vestlund. Givetvis är lekytan på taket säker med avseende på såväl fallrisk som brand. Och risken för katter i sandlådan är minimal!

Lotsen är därtill en träbyggnad. Stomme och raka fasaddelar är uppförda i korslimmat trä, medan den rundade hörnorna är byggda med traditionella träreglar. Alla regler vad gäller brandskydd har följts och därför är många av träytorna strukna med brandskyddsfärg eller -lack.

Byggnaden är uppförd enligt reglerna för Miljöbyggnad Silver. I det centrala och trånga läget har man avstått från p-platser för personalen och i stället satsat på cykelrum.

För entreprenören PEAB, som byggde Lotsen i ett partnering-samarbete med Karlstads kommun, var detta det första större träbyggnadsprojektet i regionen, vilket blev en både rolig och lärorik utmaning för alla inblandade.

 

Prisutdelningen är ett led att inspirera med och informera om goda exempel inom hållbart byggande. I samband med prisutdelningen kommer korta informativa seminarier att hållas av de tre finalisterna som inspirerar kommande byggherrar att bygga hållbart. Detta sker med finansiering från det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2.

Prisutdelningen äger rum den 16 november i Karlstad. För mer information och anmälan…