Bättre energirenovering genom regional samverkan

Resultat från projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för små och medelstora företag som LÅGAN har drivit tillsammans med Fastighetsnätverket i Örebro län och andra fastighetsnätverk i Sverige.

Projektet genomfördes via LÅGANs fem regionala nätverk som i sin tur samarbetar med lokala aktörer i lokala pilotprojekt. Totalt har 12 fullständiga pilotprojekt genomförts utgående från Totalmetodiken. Pilotprojekten har följts under utredningar inför kommande renoveringar, för att få fram ett bra beslutsunderlag för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. I projektet har det inte funnits några åtagande eller krav på att de energieffektiviseringsåtgärder som föreslås ska genomföras, varken inom projekttiden eller senare. Ändå har flera av projekten lyckats gå vidare och är nu i en genomförandefas.

En genomgång av pilotprojektens rapporter visar att flera av projekten lyckats nå längre i identifieringen av lönsam energieffektivisering än vad de hade gjort om de arbetat som vanligt.