Nytt LÅGAN projekt med fokus energirenovering!

Föreningen Hållbart Byggande i Värmland kommer delta i ett nytt, av Energimyndigheten beviljat LÅGAN projekt! Syftet med denna förstudie är att mobilisera de regionala nätverken inför de kommande kraven i EPBD och få i gång renoveringsvågen. Avsikten är att gemensamt mellan nätverken, och genom

LÅGAN som motor, mobilisera en mer träffsäker kunskapsuppbyggnad. De regionala nätverken kan sedan fortsätta att utveckla kompetens och kapacitet för energirenovering lokalt och regionalt i syfte att bland annat minska sårbarheten vid höga energipriser.

Avsikten är att bidra med kunskap, genom att ta fram goda exempel från varje region där utfall av uppnådd energiprestanda och kostnader har följts upp efter en energieffektivisering. Det i sin tur ska ge fler aktörer möjlighet att förbereda sig för kommande skärpningar i lagkrav, både vad gäller krav på energieffektivisering och upprättande av renoveringspass. Bidra till kunskapsuppbyggnad så att energieffektivisering kan ske i samband med renovering och underhåll på ett kostnadseffektivt sätt.

Målgruppen för det slutliga resultatet är fastighetsägare och alla aktörer involverade vid en energirenovering.

Mål

Målet i föreliggande förstudie är:

  • Att varje deltagande nätverksaktör genomföra en systematisk uppföljning av kostnader och uppnådd energiprestanda i 1 till 2 renoveringsprojekt. Så kallade goda exempel.
  • Bygga förutsättningar för fortsatt utvecklad kompetens genom att stötta så att varje region mobiliserar så många intressenter som möjligt, så som fastighetsägare, entreprenörer,
  • konsulter och finanssektor för att ta del av och diskutera resultaten från de goda exemplen och bygga förutsättningar för fortsatt utvecklad kompetens i regionen.
  • Att ta fram en analys av behov, och förslag på möjliga fortsatta aktiviteter, för kapacitets och kunskapsuppbyggnad i deltagande regioner angående energianvändning vid renovering.

Genomförande

Projektet genomförs som ett samarbete med LÅGANS 7 regionala nätverk som i sin tur samarbetar med lokala aktörer. Förutom LÅGANs tidigare regionala nätverk har Energikontoret i Mälardalen startat upp två fastighetsnätverk (Sörmland och Västmanland) som också vill medverka till att bygga upp kunskap om energirenovering.

Projektet samordnas med en central grupp av samtliga regionala nätverk under ledning av LÅGAN.

Projektledare hos föreningen HBV är Per Andersson, per.andersson@sustainacon.se