Rödklöverns förskola i Karlstad

På Rödklöverns förskola samspelar huset, gården och skogen genom årstidernas skiftningar! Den ligger i den nya stadsdelen Jakobsberg och startade augusti 2021.

Den nya förskolan Rödklövern ligger intill Jakobsbergskogen och både byggnad och utemiljö inspirerad av naturen med byggnation i trä, sedumtak och lekutrustning i trä. Gården ska stimulera barns kreativitet, könsblandad lek och ge mindre konfliktskapande situationer. Därför är den klassiska lekutrustningen ersatt av mer konkurrensfri lekmiljö. Gården ligger även nära skogen som ger möjlighet till många utflykter.

Från att från början vara en byggnad med träfasad och bärande innerväggar av KL-trä, har projektet utvecklats med en byggtekniklösning som är lite ”Back-to Basic” för att minimera CO2 påverkan. Systemet är framtaget tillsammans med beställaren, byggentreprenör och trähusleverantör där användning av stålpelare minimerats. Stora vinst genom användning av limträ då huset snabbt kunde monteras och bli tätt. Projektet utvecklade också enkla lösningar för trappor och trapphus som utfördes även de i limträ. För den yttre miljön fanns krav från beställaren att viss del av avverkade träd och fyllnadsmassor samt berg skulle återanvändas i utformningen.

Förskolan består av fem hemvister, en matsal, torg, en stor ateljé och ett stort tillagningskök. Förskolan ligger intill Jakobsbergsskogen och både byggnaden och utemiljön inspireras av naturen med byggnation i trä, sedumtak och lekutrustning i trä. 

Rödklöverns förskola är en av tre finalister till Grundstenen 2021.

Byggherre: Karlstads kommun

Huvudentreprenör: Serneke

Arkitekt: Tengbom och Astrid Prinzler

Foto: Sören Håkanlind