Föreningsstämma, digital

Förutom stämma kommer dagen att innehålla intressanta föredrag av Sandra Wärn, Sweco som handlar om hur vi planerar våra samhällen för att möta dagens och framtidens behov med ekosystemtjänster, god arkitektur mm.

Agenda för dagen:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av protokollförare och två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av
  a/ föreningens årsredovisning med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning
  b/ servicebolagets årsredovisning med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning
 1. Föredragning av föreningens och servicebolagets revisionsberättelser
 2. Fråga om fastställande av föreningens årsredovisning
 3. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 4. Fastställande av riktlinjer för föreningens och servicebolagets verksamhet (samt inrättande av ytterligare temaområden/verksamhetsgrupp).
 5. Föredragning av budget för föreningen och servicebolaget samt fastställande av avgifter för föreningen och servicebolaget för kommande år
 6. Val av styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter
 7. Val av revisorer och deras suppleanter
 8. Val av ombud vid bolagsstämma i servicebolaget
 9. Val av företrädare för föreningen i servicebolagets styrelse
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
 12. Övriga ärenden

Länk till anmälan (externt formulär)…

Datum

2021-04-23
Expired!

Tid

13:00 - 15:00

Platser

Digitalt