Karlstadsstråket

Med denna finalist till Grundstenen 2020 går juryn ifrån två tidigare principer: Dels har man aldrig förut lyft fram ett trafikstråk, dels har man hittills inte presenterat projekt som inte är färdiga.

Karlstadstråket är dock så speciellt att juryn gärna går utanför boxen. Dels är det förstås klokt att binda samman stadens viktigaste målpunkter med en busslinje med hög kapacitet och korta restider. Dels är det strategiskt intressant att låta tätortens fortsatta utveckling ske utifrån var det finns en god kollektivtrafikförsörjning. Det underlättar för framtidens karlstadsbor att välja hållbara färdsätt redan från början.

Idag kan det ju verka märkligt med en påkostad busslinje som slutar vid en riksväg. Men nuvarande sträckning ska ses som den första etappen i det tänkta stråk som förbinder såväl universitetet som Centralsjukhuset med centrum. Och när man gör en ny satsning av detta slag är det klokt att bygga en etapp i sänder och ta lärdom av erfarenheterna.

Men Karlstadstråket är så mycket mer än en högeffektiv linje för avgasfria bussar. Karlstads kommun har samtidigt skapat nya och välordnade stråk för såväl cykel som gång, samt passat på att lyfta standarden på de platser som stråket berör, till exempel Hagatorget. Samtidigt har man fört in mer grönska i stadsbilden, och med en förbättrad dagvattenhantering har man förberett sig på framtidens förmodade allt häftigare skyfall.

I förberedelserna och under genomförandet av Karlstadstråkets första etapp har man också arbetat ambitiöst och lyhört med berörda längs med vägen. Det ledde bland annat till att man valde en annan sträckning genom bostadsområdet Rud än den först tänkta. För, det ska sägas, stråket har inte tillkommit utan kontroverser, eftersom en ny busslinje i regel gör att en annan linje dras in. Även när många vinner på förändringen finns det alltid några som förlorar.

Juryn vill uppmärksamma Karlstads kommun för ett strukturarbete som ser till hållbarheten i såväl den stora skalan som den lilla och utser därför Karlstadstråket till en av finalisterna till Grundstenen 2020.

Finalist 2020 års Grundstenen: Karlstads kommun
Objekt: Karlstadstråket