Föreningsstämma

I samband med att Solmässa22 pågår, som föreningen är medarrangör till, kallar vi till föreningsstämma för Hållbart byggande i Värmland.

Solmässa22 har fokus solenergi – energilagring – fordonsladdning – elfordon. Passa på att kombinera medverkan på föreningsstämman med att förkovra dig på med seminarier, träffa utställare och andra besökare! Läs mer på www.solmassa.se. Solmässan är öppen kl. 10.00 – 19.00.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande samt val av ordförande för stämman
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av protokollförare och två justeringspersoner
 4. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Föredragning av
  1. föreningens årsredovisning med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning
  2. servicebolagets årsredovisning med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning
 7. Föredragning av föreningens revisionsberättelse och servicebolagets revisionsberättelse
 8. Frågan om fastställande av föreningens årsredovisning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 10. Fastställande av riktlinjer för föreningens verksamhet
 11. Fastställande av budget för föreningen samt fastställande av avgifter för kommande år.
 12. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
 13. Val av revisorer och deras suppleanter
 14. Val av ombud vid bolagsstämma i servicebolaget.
 15. Val av företrädare för föreningen i servicebolagets styrelse
 16. Val av valberedning.
 17. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.
 18. Övriga ärenden
  1. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar 2021 och 2022
 19. Mötets avslutande

Anmälan om deltagande till årsstämman sker senast 2022-05-05 till ordförande Per Andersson per.andersson@sustainacon.se

Motioner från medlemmar till styrelsen skickas till ordförande senast 2022-04-20.

Datum

2022-05-11
Expired!

Tid

17:00 - 18:00

Platser

Nöjesfabriken
Karlstad