Ansökan beviljad för Nätverket

 

Ansökan beviljad för Nätverket

130625 – Sverige

Styrelsen för LÅGAN, ett program för byggnader med mycket låg energianvändning har beviljatt Nätverket Hållbart byggande i Värmland medel rörande medfinansiering. Stödet gutgår emd 25 procent av redovisade kostnader för genomförandet och uppgår till 277500 kronor.

Skäl för beslutet är att nätverket har konkreta målsättningar för ett ökat antal lågenergibyggnader i Värmland. Delar inom nätverkets målsättningar faller väl in med LÅGANs prioriteringar att stärka kundkapsuppbyggnad i den befintliga branschen för en bredare marknadsintroduktion. Detta sker genom rådgivning, utbildning och informationsspridning genom nätverkets forum och plattform. Nätverket har tidigare etablerats inom ett EU-rpojekt och har goda förutsättning för direkt nyttiggörande.

Projektet ska vara slutrapporterat senast 30 novermber 2014.

För mer information om LÅGAN, besök www.laganbygg.se